AccuNAS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital AccuNAS AN4L+ - 64bit 4 Bay NAS + iSCSI with Intel ATOM Dual Core CPU (Black)

Sans Digital AccuNAS AN4L+ - 64bit 4 Bay NAS + iSCSI with Intel ATOM Dual Core CPU (Black)

$1,116.90

Sans Digital AN12L+B - 64bit 12 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

Sans Digital AN12L+B - 64bit 12 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

$3,753.54

Sans Digital AN4L+B - 64bit 4 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

Sans Digital AN4L+B - 64bit 4 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

$986.70

Sans Digital AN4L+BBKU - 64bit 4 Bay Backup Appliance Dual Gigabit NAS Server (Black)

Sans Digital AN4L+BBKU - 64bit 4 Bay Backup Appliance Dual Gigabit NAS Server (Black)

$1,352.91

Sans Digital AN4L+BLT6 - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with LTO6 Build-in (Black)

Sans Digital AN4L+BLT6 - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with LTO6 Build-in (Black)

$8,442.93

Sans Digital AN4L+BRDX - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with RDX Docking (Black)

Sans Digital AN4L+BRDX - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with RDX Docking (Black)

$1,820.80