Cisco 2500 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 2504 AIR-CT2504-15-K9 Wireless Controller with 15 AP Licenses

AIR-CT2504-15-K9 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses

42.500.000 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-25-K9 Wireless Controller with 25 AP Licenses

AIR-CT2504-25-K9 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses

69.900.000 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 50 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 50 AP Licenses

13.890.000 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-5-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

AIR-CT2504-5-K9 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses

13.900.000 ₫