DL380 Gen10 Intel Xeon

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/85W) Processor Kit (873641-B21)

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3104 (1.7GHz/6-core/85W) Processor Kit (873641-B21)

12.500.000 ₫

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit (873643-B21)

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W) Processor Kit (873643-B21)

14.600.000 ₫

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) Processor Kit (826848-B21)

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-core/85W) Processor Kit (826848-B21)

16.187.000 ₫

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit (826846-B21)

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit (826846-B21)

18.284.000 ₫

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) Processor Kit (873647-B21)

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) Processor Kit (873647-B21)

18.079.000 ₫

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit (826850-B21)

HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit (826850-B21)

25.647.000 ₫