HP t620 Flexible

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A50AA)

F5A50AA#AB4t620/TPro/DC/16GF/4GR/TC SING

7.843.000 ₫

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A51AA)

F5A51AA#AB4t620/TPro/DC/16GF/4GR/V/TC SING

7.916.000 ₫

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A52AA)

F5A52AA#AB4t620/Smart Zero/DC/Flex TC SING

7.843.000 ₫

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A53AA)

F5A53AA#AB4t620/W7E/DC/16GF/4GR/TC SING

8.959.000 ₫

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A54AA)

F5A54AA#AB4t620/W7E/DC/16GF/4GR/V/TC SING

9.032.000 ₫

HP t620 Flexible Thin Client (ENERGY STAR)(F5A55AA)

F5A55AA#AB4t620/W7E/4C/16GF/4GR/TC SING

9.317.000 ₫