HP Z840 Workstation (EOL)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HP Z840 Workstation E5-2603 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2603 v3 (1.6 GHz, 15 MB cache, 6 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
$3,386.77

HP Z840 Workstation E5-2609 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2609 v3 (1.9 GHz, 15 MB cache, 6 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
$3,689.82

HP Z840 Workstation E5-2620 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2620 v3 (2.4 GHz, 15 MB cache, 6 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
$3,799.34

HP Z840 Workstation E5-2623 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2623 v3 (3.0 GHz, 10 MB cache, 4 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
$3,615.49

HP Z840 Workstation E5-2630 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2630 v3 (2.4 GHz, 20 MB cache, 8 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
$3,836.29

HP Z840 Workstation E5-2637 v3

 • HP Z840 Workstation
 • HP Single Unit Packaging
 • HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis
 • HP Linux Installer Kit
 • Operating System Load to SATA/SAS
 • Intel® Xeon® E5-2637 v3 (3.5 GHz, 15 MB cache, 4 cores, Intel® vPro™)
 • 16GB DDR4-2133 RegRAM
 • NVIDIA Quadro K2200 4GB 1st GFX
 • 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard Drive
 • HP USB Keyboard SING & HP USB 1000dpi Laser Mouse
 • 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD
 • HP 3/3/3 Warranty SING
 • HP Z840 Country Kit SING
 • HP Single Processor Air Cooling Kit 1
$4,161.77