Intel Xeon 5600

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5603 (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5603  (4M Cache, 1.60 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

4.230.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5606 (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5606  (8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

4.930.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5607  (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

6.210.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5620 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5620  (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

9.090.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5630 (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5630  (12M Cache, 2.53 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

12.400.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5640 (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5640  (12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

17.480.000 ₫