Network Attached Servers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Sans Digital AccuNAS AN4L+ - 64bit 4 Bay NAS + iSCSI with Intel ATOM Dual Core CPU (Black)

Sans Digital AccuNAS AN4L+ - 64bit 4 Bay NAS + iSCSI with Intel ATOM Dual Core CPU (Black)

$1,140.95

Sans Digital AN12L+B - 64bit 12 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

Sans Digital AN12L+B - 64bit 12 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

$3,834.36

Sans Digital AN4L+B - 64bit 4 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

Sans Digital AN4L+B - 64bit 4 Bay iSCSI and Windows/MAC/Linux Files Shared Dual Gigabit NAS Server (Black)

$1,007.94

Sans Digital AN4L+BBKU - 64bit 4 Bay Backup Appliance Dual Gigabit NAS Server (Black)

Sans Digital AN4L+BBKU - 64bit 4 Bay Backup Appliance Dual Gigabit NAS Server (Black)

$1,382.03

Sans Digital AN4L+BLT6 - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with LTO6 Build-in (Black)

Sans Digital AN4L+BLT6 - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with LTO6 Build-in (Black)

$8,624.71

Sans Digital AN4L+BRDX - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with RDX Docking (Black)

Sans Digital AN4L+BRDX - 64bit 4 Bay NAS + Backup Appliance Dual Gigabit with RDX Docking (Black)

$1,860.00