Performance Desktop

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

$69.41

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX )

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX )

$78.56

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

$136.35

Western Digital 4TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD4004FZWX)

Western Digital 4TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD4004FZWX)

$221.50

Western Digital 5TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5001FZWX)

Western Digital 5TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5001FZWX)

$271.65

Western Digital 6TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD6001FZWX)

Western Digital 6TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD6001FZWX)

$312.37