Processor E3 v3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v3  (8M Cache, 3.10 GHz)

$190.89

Intel® Xeon® 2 Cores Processor E3-1220L v3 (4M Cache, 1.10 GHz)

Intel® Xeon® 2 Cores Processor E3-1220L v3  (4M Cache, 1.10 GHz)

$190.89

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v3 (8M Cache, 3.20 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v3  (8M Cache, 3.20 GHz)

$210.68

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1226 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1226 v3  (8M Cache, 3.30 GHz)

$210.68

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v3  (8M Cache, 3.30 GHz)

$237.51

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230L v3 (8M Cache, 1.80 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230L v3  (8M Cache, 1.80 GHz)

$247.63