3.5" Hard Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

$297.09

Dell 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

Dell 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

$409.04

Dell 960GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

Dell 960GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

$706.14

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in, 3.5in HYB CARR

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in, 3.5in HYB CARR

$421.96

Dell 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

Dell 1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610

$1,351.99