HDDs Storwize

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 3.5" 15K HDD (01DE331)

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 3.5" 15K HDD (01DE331)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2.5" 15K HDD (01DE347)

Lenovo Storage V3700 V2 300GB 2.5" 15K HDD (01DE347)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 3.5" 15K HDD (01DE333)

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 3.5" 15K HDD (01DE333)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Lenovo Storage V3700 V2 600GB 2.5" 15K HDD (01DE349)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 3.5" 10K HDD (01DE335)

Lenovo Storage V3700 V2 900GB 3.5" 10K HDD (01DE335)

Gọi để biết giá

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 3.5" 10K HDD (01DE337)

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 3.5" 10K HDD (01DE337)

Gọi để biết giá