Dell PCI Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

23.500.000 ₫

Qlogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install

Qlogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install

16.500.000 ₫

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

14.400.000 ₫

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter 

23.400.000 ₫

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

32.400.000 ₫

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

12.780.000 ₫