Xeon® Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

$1,269.62

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

$1,582.60

Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

$1,330.98

Intel® Xeon® Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

$1,446.72

Intel® Xeon® Gold 5222 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel® Xeon® Gold 5222 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

$1,269.62

Intel® Xeon® Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

Intel® Xeon® Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

$1,846.72