Xeon® Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

$1,269.62

Intel® Xeon® Gold 5215L Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Gold 5215L Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

$9,482.15

Intel® Xeon® Gold 5215M Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

Intel® Xeon® Gold 5215M Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

$4,434.83

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

Intel® Xeon® Gold 5217 Processor 11M Cache, 3.00 GHz

$1,582.60

Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel® Xeon® Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

$1,330.98

Intel® Xeon® Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

Intel® Xeon® Gold 5218B Processor 22M Cache, 2.30 GHz

$1,323.66
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.