Processor E5 v4 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

$193.53 $96.76

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

$306.79 $241.91

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4  (20M Cache, 2.10 GHz)

$412.68

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4  (25M Cache, 2.20 GHz)

$664.16

Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4 (25M Cache, 1.80 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2630L v4  (25M Cache, 1.80 GHz)

$605.66

Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4 (15M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2637 v4  (15M Cache, 3.50 GHz)

$985.68