Intel® Xeon® W

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

$120.56

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

$275.57 $214.42

Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

$342.30

Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

$483.66

Intel® Xeon® W-2133 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® W-2133 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

$672.12

Intel® Xeon® W-2135 Processor 8.25M Cache, 3.70 GHz

Intel® Xeon® W-2135 Processor 8.25M Cache, 3.70 GHz

$909.60
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.