SFF (2.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

$171.54

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

$200.47

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

$181.87

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L560)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L560)

$286.42

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L190)

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L190)

$223.60

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

$271.13