SQL Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL (228-11135)

 SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL (228-11135)

18.980.000 ₫

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06555)

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06555)

4.620.000 ₫

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

 SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

4.300.000 ₫

SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

 SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

77.600.000 ₫

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

283.000.000 ₫

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

18.200.000 ₫