SQL Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL (228-11135)

 SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL (228-11135)

$834.82

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

 SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

$203.21

SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

 SQLSvrStdCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7NQ-00806)

$3,413.16

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

SQLSvrEntCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01013)

$12,447.49

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL (228-10817)

$800.51

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06322)

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06322)

$194.85