Veeam Backup

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Veeam Backup & Replication Standard (V-VBRSTD- VS-P0000-00)

Veeam Backup & Replication Standard (V-VBRSTD- VS-P0000-00)

$831.30

24/7 maintenance uplift, Veeam Backup & Replication Standard – ONE year (V-VBRSTD- VS-P024Y-00)

24/7 maintenance uplift, Veeam Backup & Replication Standard – ONE year (V-VBRSTD- VS-P024Y-00)

$49.66

2 additional years of Production (24/7) maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard (includes first years 24/7 uplift) (V-VBRSTD-VS-P02PP-00)

2 additional years of Production (24/7) maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard (includes first years 24/7 uplift) (V-VBRSTD-VS-P02PP-00)

$496.58