Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

R18-05123 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

750.000 ₫

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)

WinSvrDCCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-00128)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

15.750.000 ₫

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124 )

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic 2VM (9EM-00124)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

2.290.000 ₫

WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

P73-06285 WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

17.500.000 ₫

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd

WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd (P71-07835)

134.000.000 ₫

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

R18-04281 WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

811.300 ₫