E-2100 Series

E-2124 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel® Xeon® E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

$210.24

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$236.38

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

$277.78

Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$272.34

Intel® Xeon® E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

$309.37

Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2144G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

$340.15