W-2100 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

2.800.000 ₫

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

6.400.000 ₫ 4.980.000 ₫

Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

7.950.000 ₫

Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

Intel® Xeon® W-2125 Processor 8.25M Cache, 4.00 GHz

11.233.000 ₫

Intel® Xeon® W-2133 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® W-2133 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

15.610.000 ₫

Intel® Xeon® W-2135 Processor 8.25M Cache, 3.70 GHz

Intel® Xeon® W-2135 Processor 8.25M Cache, 3.70 GHz

21.125.500 ₫