Power supplies

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 460W Redundant Power Supply (00YD992)

Lenovo 460W Redundant Power Supply (00YD992)

2.800.000 ₫

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00AL533)

00AL533 System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3500 M5

2.830.000 ₫

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply (00FK930 )

2.940.000 ₫

System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply

00FK932 System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3650M5

3.200.000 ₫

System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply

00FK936 System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply for System x3650M5

3.870.000 ₫