Network cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card 

1.850.000 ₫

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height (42DEF540-BBGX)

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height (42DEF540-BBGX)

2.900.000 ₫

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height (42DEF540-BBGZ)

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height (42DEF540-BBGZ)

3.160.000 ₫

Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height (42DEF540-BBDS)

Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height (42DEF540-BBDS)

6.700.000 ₫

Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height (42DEF540-BBUO)

Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height (42DEF540-BBUO)

10.200.000 ₫

Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height (42DEF540-BBRK)

Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height (42DEF540-BBRK)

11.500.000 ₫