Network cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

2.090.000 ₫

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

3.350.000 ₫

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter

Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter

2.225.000 ₫

Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height

Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height

6.500.000 ₫

Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install

Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install 

23.800.000 ₫