VMware

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Veeam Backup & Replication Standard (V-VBRSTD- VS-P0000-00)

Veeam Backup & Replication Standard (V-VBRSTD- VS-P0000-00)

18.900.000 ₫

24/7 maintenance uplift, Veeam Backup & Replication Standard – ONE year (V-VBRSTD- VS-P024Y-00)

24/7 maintenance uplift, Veeam Backup & Replication Standard – ONE year (V-VBRSTD- VS-P024Y-00)

1.129.000 ₫

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (VS6-STD-C)

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (VS6-STD-C)

22.320.000 ₫

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year (VS6-STD-P-SSS-C)

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year (VS6-STD-P-SSS-C)

7.950.000 ₫

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year VS6-STD-3P-SSS-C

22.680.000 ₫

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) VCS6-STD-C

112.300.000 ₫