Fujitsu Hard Disk

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

 

 

$281.10

HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

 

 

$391.46

HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

$285.46

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC (S26361-F5573-L200)

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC (S26361-F5573-L200)


$479.43

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L200)

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC (S26361-F5571-L200)

 

 

$216.75

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L200)

HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L200)

$505.82