Hard Disk

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

$171.54

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L130)

$194.27

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L530)

$200.47

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 15K HOT PL 3.5' EP (S26361-F5532-L530)

$222.78

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

$181.87

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L160)

$239.74