Xeon® Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

Intel® Xeon® Gold 5115 Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz, 10C/20T

$1,269.63

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5117 Processor 19.25M Cache, 2.00 GHz, , 14C/28T

$1,524.22

Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12C/24T

$1,323.70

Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz, 14C/28T

$1,623.17

Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

Intel® Xeon® Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz, 4C/8T

$1,275.87

Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 12C/24T

$1,846.73