Processor E5 v3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E5-2680 v3 (30M Cache, 2.50 GHz)

Intel® Xeon®12 Cores Processor E5-2680 v3  (30M Cache, 2.50 GHz)

$1,588.81 $365.98

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2603 v3 (15M Cache, 1.60 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2603 v3  (15M Cache, 1.60 GHz)

$206.24

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2609 v3  (15M Cache, 1.90 GHz)

$296.66

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v3  (15M Cache, 2.40 GHz)

$322.93

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2623 v3 (10M Cache, 3.00 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2623 v3  (10M Cache, 3.00 GHz)

$430.14

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E5-2630 v3 (20M Cache, 2.40 GHz)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E5-2630 v3  (20M Cache, 2.40 GHz)

$646.29