RAID controller

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

$271.26

Fujitsu PRAID EP420e FH/LP (S26361-F3847-L502)

Fujitsu PRAID EP420e FH/LP (S26361-F3847-L502)

$514.36

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

$324.05

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

$312.64

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

$92.57

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

$167.49