RAID controller

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

Fujitsu PRAID EP400i FH/LP (S26361-F5243-L1)

6.300.000 ₫

Fujitsu PRAID EP420e FH/LP (S26361-F3847-L502)

Fujitsu PRAID EP420e FH/LP (S26361-F3847-L502)

11.946.000 ₫

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

Fujitsu PRAID EP420i FH/LP (S26361-F5243-L2)

7.526.000 ₫

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

Fujitsu PRAID EP420i for SafeStore (S26361-F5243-L4)

7.261.000 ₫

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

2.150.000 ₫

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

3.890.000 ₫