Fibre Channel (FC )

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter Full Height

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter Full Height

7.970.000 ₫

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

16.500.000 ₫

Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

23.500.000 ₫

Qlogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height

Qlogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height

21.060.000 ₫

Qlogic 2662, Dual Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height

Qlogic 2662, Dual Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height 

32.580.000 ₫

QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA 

22.320.000 ₫