Fibre Channel (FC )

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

Emulex LPe15000B-M8-D Single Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

$633.37

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter

Emulex LPe15002B-M8-D Dual Port 8Gb Gen 5 Fibre Channel Adapter 

$1,029.23

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

$1,425.08

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

$562.12

QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA

QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA 

$981.72

Qlogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height

Qlogic 2660, Single Port 16GB, Fibre Channel HBA, Full Height

$926.30