NVIDIA Tesla

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Tesla M10 32GB GPU Computing Processor

NVIDIA Tesla M10 32GB GPU Computing Processor

68.500.000 ₫

NVIDIA Tesla M60 16GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla M60 16GB GPU computing processor

89.000.000 ₫

NVIDIA Tesla P100 16GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla P100 16GB GPU computing processor

98.600.000 ₫

NVIDIA Tesla P40 24GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla P40 24GB GPU computing processor

168.000.000 ₫

NVIDIA Tesla T4 16GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla T4 16GB GPU computing processor

49.000.000 ₫

NVIDIA Tesla V100 16GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla V100 16GB GPU computing processor

129.000.000 ₫