VMware

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Veeam Backup & Replication Standard (V-VBRSTD- VS-P0000-00)

Veeam Backup & Replication Standard (V-VBRSTD- VS-P0000-00)

$813.78

24/7 maintenance uplift, Veeam Backup & Replication Standard – ONE year (V-VBRSTD- VS-P024Y-00)

24/7 maintenance uplift, Veeam Backup & Replication Standard – ONE year (V-VBRSTD- VS-P024Y-00)

$48.61

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

$1,007.53

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

$6,256.19

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

$288.48

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)

$1,399.35