Dell Switches

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVX)

Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVX)

15.950.000 ₫

Dell Networking N1524P, PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVY)

Dell Networking N1524P, PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVY)

25.400.000 ₫

Dell Networking N1548, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVZ)

Dell Networking N1548, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEVZ)

29.590.000 ₫

Dell Networking N1548P, PoE+, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEWB)

Dell Networking N1548P, PoE+, 48x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC (42DEN210-AEWB)

35.890.000 ₫

Dell Powerswitch N2224PX-ON, 24x1/2.5G, PoE 30W/60W, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPC)

Dell Powerswitch N2224PX-ON, 24x1/2.5G, PoE 30W/60W, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPC)

63.650.000 ₫

Dell Powerswitch N2224X-ON, 24x1/2.5G, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPJ)

Dell Powerswitch N2224X-ON, 24x1/2.5G, 4x25G, 2x40G Stacking, 1xAC PSU, IO/PS airflow, OS6 (42DEN210-ASPJ)

54.730.000 ₫