External Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A)

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A)

129.000.000 ₫

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive (BB874A)

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive (BB874A)

84.500.000 ₫

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

79.400.000 ₫

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

74.430.000 ₫

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

58.820.000 ₫

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

62.358.000 ₫