SFF (2.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L130)

$171.54

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L160)

$199.78

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5729-L160)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5729-L160)

$204.52

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L560)

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 2.5' EP (S26361-F5531-L560)

$286.42

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L190)

Fujitsu HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L190)

$288.48

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5730-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5730-L112)

$257.91