PCI Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ethernet adapters

Dell PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal

Dell PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal

3.250.000 ₫

Dell PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

7.425.000 ₫

Dell PERC H730 Integrated 12Gb/s SAS 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Mini Mono Integrated 12Gb/s SAS  2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60) 

4.500.000 ₫ 2.800.000 ₫

Dell PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

7.625.000 ₫

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 8GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 8GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

15.900.000 ₫

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

7.148.000 ₫