Accessories Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to 2 U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to 2 U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

3.400.000 ₫

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to SFF-8643 Internal HD Mini-SAS

450.000 ₫

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

1.950.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

4.600.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

6.900.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

2.500.000 ₫