OfficeConnect 1920S

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE OfficeConnect 1920S 8G Switch (JL380A)

HPE 1920S 8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$158.88

HPE OfficeConnect 1920S 8G PPoE+ 65W Switch (JL383A)

HPE 1920S 8G PPoE+ 65W Switch
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$262.22

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP Switch (JL381A)

HPE 1920S 24G 2SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port
2 SFP 100/1000 Mbps portsts

$312.16

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch (JL384A)

HPE 1920S 24G 2SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port
2 SFP 100/1000 Mbps portsts

$538.21

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch (JL385A)

HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
2 SFP 100/1000 Mbps ports

$770.72

HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch (JL382A)

HPE 1920S 48G 4SFP Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
4 SFP 100/1000 Mbps ports

$667.38