AMD EPYC 7003 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200

AMD EPYC 72F3 3.7GHz, 8C/16T, 256M Cache (180W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7313 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7313P 3.0GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7343 3.2GHz, 16C/32T, 128M Cache (190W) DDR4-3200

AMD EPYC 7343 3.2GHz, 16C/32T, 128M Cache (190W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7373X 3.05GHz, 16C/32T, 768M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 7373X 3.05GHz, 16C/32T, 768M Cache (240W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

AMD EPYC 73F3 3.5GHz, 16C/32T, 256M Cache (240W) DDR4-3200

Gọi để biết giá