Microsoft OLP (Open License)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06866)

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06866)

$190.66

SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL (228-11135)

 SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL (228-11135)

$817.22

SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL (228-11477)

SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL (228-11477)

$815.59

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

$865.45

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06555)

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL (359-06555)

$198.92

SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

 SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06557)

$185.15